2011. november 22., kedd

Előadás a látott és hallottakról

November elején hazatértünk Findhornból. „Holisztikus szemlélettel egy fenntarthatóbb jövőért” címmel. December 9. péntek 17.00-19.00 óráig beszámoló előadást tartunk a Globális Nevelés Tudásközpontban (ELTE PPK Könyvtára, Budapest VII. Kazinczy utca 23-27.)

Szeretettel várunk: Kármán Era és Berecz Ági 
2011. november 14., hétfő

Újrakapcsolódás – mélyökológia a gyakorlatban


Az ember Természetet károsító tevékenységére a hetvenes évek óta a világ minden táján egyre többen ébrednek fel. Rachel Carlsson Néma Tavasza 1962-ben egy új, fenyegető ellenséggel szembesítette a nyugati embert: saját magával. Egy teljes generáció nőtt fel úgy, hogy az erdőírtás, talajerózió, levegő- és vízszennyezés, ózonlyuk, túlhalászat, talaj – és vízbázis mérgezés, savas esők már születésükkor globális méreteket öltöttek.

Mi, az ebbe a generációba tartozók gyerekkorunktól halljuk, tudjuk, értjük: globális ökológiai katasztrófa felé sodorjuk bolygónkat. A jelentések évtizedről évtizedre vésztjóslóbbak. A tengeri halállomány 90%-át levadászták, gyorsabb ütemben, mint ahogy a populációk újra tudnának termelődni...A fajok kihalása ezerszeresére nőtt az emberi tevékenység miatt... Az évmilliók során képződött globális olajkészletek felét elhasználtuk – a klímaváltozás biztos útjára billentve ezzel ökoszisztémánkat... A Föld lakossága szeptemberben elérte a hétmilliárdot, és a nyugati ember életszínvonala csak milliárdok nyomorúsága árán tartható fenn... Ha mindenki úgy élne mint mi, 3 Föld bolygó kellene.... elég!!! Ugye, elegünk van mindebből? Mit ér tudni a problémáról, ha egyedül nem tehetünk semmit ellene?... és szemlesütve sietünk el az aluljáróban a támogatást kérő zöld szervezet önkéntese mellett....

… mi történik azonban mindeközben bennünk? Milyen érzések, gondolatok kavarognak fejünkben? Miért kapcsoljuk el sóhajtva a hírekben feltűnő újabb természeti katasztrófa ijesztő képeit? Hogyan és miért okoznak testünkben, szívünkben, idegrendszerünkben, sejteink szintjén csillapíthatatlan fájdalmat otthonunk, a Föld pusztulásának képei? Valami biztosan van a látszólag cinikus, enervált egyén elzárkózása mögött. Emberi mivoltunk legmélyén mindannyian birtokában vagyunk az igazságnak: ezzel a Földdel, amiben élünk, egyek vagyunk. Ugyanabból a kémiai anyag-keverékből, „csillagporból” állunk, amelyből milliárd évekkel ezelőtt bolygónk kialakult. A levegő, amit beszívunk, a víz, amit megiszunk, a növények, melyeket elfogyasztunk és amelyekből sejtjeinket építjük újjá, ezer szállal függnek össze Földünk élő és élettelen résztvevőivel. Újra kapcsolódhatunk ezzel a tudattal, és e növekvő tudatosságból erőt meríthetünk mindennapi munkánkhoz.


Joanna Macy „Work That Reconnects” mélyökológia csoportmunkája a hetvenes években kezdődött a nukreális fenyegetés okozta szorongás feloldásának céljával, majd terjedt el az egész világon. A csoportmunka a rendszerelméletben, társadalmilag felelős spiritualitásban és a mélyökológia filozófiájában gyökerezik. Célja, hogy segítse a résztvevőket a földi élet teljes szövedékéhez való újra-kapcsolódásban, felszínre hozza a természet pusztításával kapcsolatos szorongást, fájdalmat, dühöt, szomorúságot, tudatosítsa ezeknek az érzéseknek a létjogosultságát, és pozitív cselekvésbe fordítsa át őket. Joanna Macy az elmúlt több mint 30 évben több ezer emberrel dolgozott a világ minden táján, minden társadalmi rétegében és helyzetében élőkkel.

A csoportmunka különösen sokat adhat azoknak a szociális és környezeti igazságosságért küzdő és dolgozó aktivistáknak, civileknek, akik sokszor szélmalom harcnak tűnő küzdelmet folytatnak az egészséges, fenntartható jövőért a fennálló rendszerrel szemben, rengeteg energiát fektetve ügyük és a világ előmozdításáért – saját magukra, a fizikai-érzelmi kimerülés, kiégés jeleire azonban nem marad erejük.

Az a határtalan növekedésre épülő globális fejlődési paradigma, amelyben eddig éltünk, az „ipari növekség társadalma” nem tartható fenn tovább. Társadalmi, politikai, gazdasági, ökológiai szövete hasadozik, és rajtunk múlik, az összeomlás felé, vagy egy másfajta társadalmi berendezkedés, az „Életfenntartó Társadalom” felé mozdulunk. A kettő közötti átmenet, a Nagy Fordulat, ahogyan Macy nevezi, évtizedek óta zajlik körülöttünk – ha részt veszünk benne ha nem. - Ági  

A Nagy Fordulat három fő területe


Joanna Macy három fő területet azonosít, melyeken az ipari növekedés társadalmából és életet támogató társadalomba vezető Nagy Fordulat zajlik:
 1. Akciók Földünk védelmében

  Talán ez a Nagy Fordulat leglátványosabb dimenziója, mely magában foglalja a politikai, törvényhozási és jogi folyamatokat éppúgy, mint a direkt akciókat, bojkottokat, blokádokat, civil engedetlenséget és a pusztítás elutatsításának más formáit. Ide tartoznak a WTO elleni tüntetések, a zöld aktivisták megmozdulásai, a Kritikus Tömeg, a jelenleg zajló Világforradalom is. Ezek az akciók időt nyernek a Globális Mozgalomnak, életeket, fajokat menthetnek meg egy fenntarthatóbb társadalom számára. Önmagukban azonban nem elegendők ennek a pozitív jövőnek a létrehozásához.

  2. A strukturális okok vizsgálata és alternatív struktúrák kialakítása.

  Ahhoz, hogy kiszabaduljunk az ipari növekvés társadalmának szorításából, meg kell értenünk annak logikáját és működési mechanizmusait. Milyen ki nem mondott egyetértések okozzák, hogy Földünk nagy része a legmélyebb szegénységbe sodródik, miközben egy szűk réteg gazdagsága nő? Milyen félreértett értelmezési keret miatt használjunk bolygónkat nyersanyag-raktárként és hulladék lerakóként? Nem kevés bátorságba kerül, hogy szembenézzünk az emberiség e nem túl hízelgő képével, de ez a rálátás elengedhetetlen ahhoz, hogy demisztifikáljuk globális gazdaságunk működési mechanizmusát – lemondjunk arról, hogy a politikusokat és a nagyvállalatokat démonizálva bűnbakokat keressünk. A rendszer megismerése mellett strukturális alternatívákat is alkotunk, megszámlálhatatlan helyszínen pattannak ki a társadalom szövetéből az új életformák, közösségi berendezkedések. Ilyenek a globális rendszerről való ismeretterjesztő programok, az átalakuló városok és az ökofalu mozgalom, szándékolt közösségek, városi közösségi kertek, lakóközösségek, bevásárló körök, szívességbankok. Ezek a kezdeményezések elszórtnak, elhanyagolhatónak tűnhetnek, ám magukban hordják a Jövő magját

  3. Az emberi tudatosság emelkedése

  Mindezek a strukturális alternatívák nem ereszthetnek gyökereket a társadalom értékeinek mélyreható változása nélkül – új értékek kialakítására van szükség, melyek fenntartják a változásokat. Az új értékek tükrözik szükségleteinket, és azt a módot, ahogyan egymáshoz és Földünkhöz kapcsolódunk. Más szavakkal a valóság felfogásának gyökeres változására van szükség – és ez a változás napjainkban zajlik, tudati forradalomként és spirituális ébredésként. A változást lehetővé tévő élmények és felismerések egyre gyakoribbak, az egyén különváltsága és az individualizmus helyett a Földünkért érzett felelősségérzet formájában jelenik meg, a materializmus helyet ad a modern tudományos felfedezéseknek a Világegyetem élő mivoltáról, mely a spirituális hagyományokkal együtt a világot mint Szent Egészt láttatja velünk. Ebbe a dimenzióba tartozik a rendszerszemléletű gondolkodás, a társadalmilag felelős buddhizmus és más tradíciók, az ökofeminizmus, ökopszichológia és az önkéntes egyszerűség mozgalom. A Nagy Fordulat ezen dimenziója segít minket a cselekvésben és konkrét változásokban, megóv a pániktól, a tehetetlenség érzésétől, attól, hogy fejünket a homokba dugva védekezzünk, vagy bűnbakokat keresve egymásnak essünk. - Ági

Mélyökológia - az emberiség új etikájaMély, vagyis nem csupán a felszíni problémákra és megoldásokra koncentráló gondolkodási paradigma a mélyökológia. Alapvető kérdésekre reflektál az ember létét illetően tágabb környezetében, nem csupán „tudományos” szempontból vizsgálja az egyes lények emberhez viszonyított értékét és helyét. Alapelve az, hogy a Természetet nem számunkra, emberek számára kell csupán megőriznünk, nem hasznossága adja értékét. Minden lény, élő és élettelen egyaránt értékes, a Természetnek mint egésznek részei, melyek rendszerként működnek.

A kifejezés Arne Naess norvég hegymászó filozófustól származik, aki számára a bioszféra és az ember egyre bonyolultabbá váló kapcsolata nem írható le a tudomány eszközeivel - az élet hálójában elfoglalt szerepünk megértéséhez használható etika, ökológiai bölcsesség is szükséges. Naess ökozófiának nevezte el a létezés, gondolkodás és cselekvés filozófiai rendszerét. „Az élet minden formájához való jog egyetemes jog, egyetlen élő faj élethez való joga sem előbbrevaló a másikénál”.

A mélyökológia alapjait nyolc pontban összegezhetjük:
1. A Föld emberi és nem emberi élőlényei egyaránt belső, magukból adódó értéket képviselnek, mely független az emberiség számára való hasznosságuktól
2. Az életformák gazdagsága és diverzitása önmagában képvisel értéket
3. Az embernek alapvető szükségletei kielégítésén túl nincs joga ezt a gazdagságot gyengíteni
4. Az emberi kultúrák virágzása összeegyeztethető az emberi populáció csökkenésével – a nem emberi élet virágzása meg is kívánja ezt a csökkenést
5. Az emberi faj jelenlegi tevékenysége káros hatással van a Föld nem emberi életére, ez a káros hatás rohamosan erősödik
6. Módosítanunk kell tehát jelenlegi politikai vezérelveinket, és ez a változás hatással lesz a gazdasági, technológiai és ideológiai berendezkedésünkre
7. Az ideológiai változás lényege a jobb életmód hajhászása helyett az Élet minőségének tisztelete
8. Mindazok, akik elfogadják a fenti állításokat, elkötelezik magukat, hogy elindítsák a szükséges változásokat Földünkön.


Ági


2011. november 1., kedd

Samhain- a sötétség kezdete


Findhornban tegnap ünnepeltük a kelta új év, Samhain ünnepét. Ez a tradíció a nyugati világban elterjedt Halloween ünnep gyökere, a mai napig Samhain-ként hívják itt, a Skót felföld északi részén. A szó maga az egykori kelta naptár november hónapját is jelöli, jelentése "nyár vége" a nap lenyugvása.

Ez őseink tiszteletének ünnepe is, amikor kapcsolatot teremtünk mindazokkal, akik mielőttünk itt jártak, akiknek tapasztalatai, életei alakították a miénket, akiknek Földdel való munkája hagyományosan megalapozta a mi mai aratásunkat, földünk termékenységét. Szüleink, nagyszüleink, dédszüleink, őseink élete, elvárásai, szükségletei, boldogsáa, szomorúsága, beteljesült és beteljesületlen reményei egyaránt formálják személyiségünket.


A tél elején amikor a természet visszavonul, a hideg évszak kezdődik, a zöld szövetek visszahúzódnak az élőlények belsejébe. Ez az időszak meghív minket a külső világtól a belsőbe való áthelyezkedésre.  Visszatérünk a természet születés-élet-halál-újjászületés alapvető ritmusához, amelyben minden állomás egyenlő fontosságú. Samhain visszaállítja a Sötétség tiszteletét, a Sötétség létjogosultságát, szükségességét, a Föld és az ember szükségét a nap-éjszaka, hideg-meleg, sötétség-fény örök váltakozására. Ez a megállás, lelassulás, befelé figyelés időszaka, amikor belsőnkben a fény teret ad a sötétségnek, a társasági élet a belső épülésnek, az új megnyilvánulása és régi eltemetésének. Sötétség nélkül nincs újjászületés, a régi hiedelmek, érzelmek, gondolatok, viselkedésminták eltemetése, elsiratása nélkül nincs helye az új életformáknak, mindezek elengedésével termékeny ürességet teremtünk az Újnak. 


A karavánpark és a tengerpart között elterülő dűnéken gyújtottunk tüzet, ahol összegyűlt a közösség állandó, és vendégként ittlévő része is. Először az amerikai bennszülött hagyományra emlékezve a négy égtáj felé mondtunk köszönetet Észak, Dél, kelet és Nyugat jellemzőinek, attribútumainak. Majd közös énekkel, tánccal, mesemondással, zenéléssel búcsúztattuk a Régit. A legtöbben előre megírt üzeneteket, levágott hajtincseket és más szimbolikus tárgyakat is elégettek. Majd egy kosárból magokat húztunk, melyeket magunkkal viszünk az új évbe, új korszakba, amelyekből a jövő tervei, álmai, valósága sarjad majd.

Samhain a kelta újév kezdete. Boldog Új Évet! 


Eileeen Caddy útmutatása


Eileen Caddy egyike korunk misztikusainak, mindennapiságában rendkívüli asszony, aki férjét és három gyermekét hátrahagyva követte Peter Caddyt a hatvanas években, hogy "a felsőbb akaratnak megfelelően egy bizonyos munkát együtt elvégezzenek". Ez volt Findhorn közösség megalapítása. Eileen hosszú évek alatt kifejlesztett meditációs gyakorlata napi részletes útmutatásokban teljesedett ki - melyek alapjául szolgáltak az egyre növekvő közösség életének és döntéseinek egészen Eileen haláláig. Az üzenetek a nyolcvanak évek végén jelentek meg először könyv formájában "Opening Doors Within" címmel. Ez az öröknaptár az év minden napjára kínál inspirációt, sorai gyakran vezetik be a közösség közös reggeli meditációit.

November 1.
A természetben nincs stressz, nincs erőlködés. Egy mag életciklusa magától történik, csupán attól, hogy megengedi hogy megtörténjen. Semmi másra nincs szükség, mint hogy megengedd, hogy az Élet megtörténjen Veled. Miért ne hagynád, hogy egy méltóságteljes pillangóvá válj? Hagyd el báb-állapotod szűkös terét, halandó elméd és ötleteid korlátait. Amikor a kígyó elhagyja régi bőrét, lassan lép ki belőle, átadva a régit az elmúlásnak. A rák, amint kinőtte héját, hátrahagyja azt, hogy egy nagyobb, még gyönyörűbb héjat növesszen. A madár ahogy feltöri a tojáshéjat, kiteljesedve, tökéletesen átalakulva kész kitörni szabadon! Ugyanez vár Rád is. Egy új szabadság, új öröm, egy teljesen új világ vár Rád, amint kész vagy arra, hogy kimozdulj a régi, korlátozó gondolataid, elképzeléseid mögül és átalakulj.